Markeer 15


Markus 15:1

's Morgens vroeg hielden de overpriesters met de oudsten en schriftgeleerden en de hele Raad onmiddellijk overleg; en Jezus vastbindend, leidden zij Hem weg en leverden Hem aan Pilatus.

(a) Vroeg in de morgen; Jezus werd 's avonds laat gearresteerd, mogelijk rond middernacht, en in de kleine uurtjes van de ochtend berecht voor de raad. Dit illustreert de moeite die ze deden om hun schijnproces geheim te houden (zie binnenkomst voor Matth. 26:57).

(b) Thij hele Raad was het 70-koppige Sanhedrin dat Israël regeerde. Deze raad was verdeeld in twee partijen, de Sadduceeën en Farizeeën (Handelingen 23:6), en was samengesteld uit de overpriesters, oudsten en schriftgeleerden van het land. In plaats van hun schijnproces in hun gebruikelijke kamers in de tempel te houden, kwamen ze bijeen in de rechtbank of hal van het paleis van de hogepriester (Matt. 26:58).

(c) Ze leidden Hem weg aan Pontius Pilatus, de Romeinse gouverneur van Judea. De overpriesters hadden goede redenen om te willen dat Rome mede-partners was bij de terechtstelling van Jezus (zie binnenkomst voor Johannes 18:31).

(d) Pilatus. Pontius Pilatus was de gouverneur of prefect die verantwoordelijk was voor de Romeinse provincie Judea. Normaal gesproken woonde hij in de kustplaats Caesarea, maar hij kwam naar Jeruzalem voor de festivals om de vrede te bewaren en recht te spreken. Zie je wel binnenkomst voor Lukas 3:1.


Markus 15:2

Pilatus vroeg Hem: "Bent u de koning van de Joden?" En Hij antwoordde hem: "Het is zoals je zegt."

Bent u de koning van de Joden? De religieuze leiders wilden Jezus doden omdat hij beweerde de Zoon van God te zijn (Johannes 19:7), maar een dergelijke claim zou de Romeinen nauwelijks verontrusten. Om de gouverneur te interesseren, moest het Sanhedrin de zaak verkopen als een zaak van opruiing. Ze moesten Jezus afschilderen als een politieke bedreiging, vandaar "Deze man beweert een koning te zijn" (Johannes 19:21).


Markus 15:3

De overpriesters begonnen Hem hard te beschuldigen.

Begon Hem te beschuldigen; zie je wel binnenkomst voor Matth. 27:12.


Markus 15:4

Toen ondervroeg Pilatus Hem opnieuw en zei: "Geef je geen antwoord? Kijk hoeveel aanklachten ze tegen U inbrengen!”

veel kosten, maar geen bewijs. De overpriesters hadden geen getuigen die getuigen van een opruiend complot, en Jezus' volgelingen hadden niet deelgenomen aan een opstand.


Markus 15:5

Maar Jezus gaf verder geen antwoord; dus Pilatus was verbaasd.

Jezus had er geen belang bij om te reageren op ongegronde beschuldigingen of om zijn afspraakje met het kruis te vermijden. Pilatus, die waarschijnlijk criminelen om hun leven had zien smeken, was verbaasd over de terughoudendheid van Jezus.


Markus 15:6

Nu liet hij op het feest elke gevangene vrij voor hen die ze vroegen.

Deze gewoonte lijkt een Romeinse innovatie te zijn geweest. Hoewel Pilatus zegt dat het de gewoonte van de Joden is (Johannes 18:39), is de praktijk van het vrijlaten van criminelen niet in de wet vastgelegd en lijkt in strijd met de eisen van gerechtigheid. Het is waarschijnlijker dat de Romeinen de praktijk introduceerden toen ze Judea koloniseerden, misschien als een verzoenend gebaar naar degenen die het gevoel hadden dat ze waren mishandeld door de harde Romeinse wet.


Markus 15:7

De man genaamd Barabbas had gevangen gezeten met de opstandelingen die tijdens de opstand een moord hadden gepleegd.

Barabbas was “een beruchte gevangene” en het soort crimineel dat Rome vreesde (Matt. 27:16). Pilatus zou hem niet hebben willen vrijlaten.

Barabbas of Bar-Abbas betekent zoon van de vader. Deze ongebruikelijke naam leidt tot allerlei speculaties. Was Barabbas een bijnaam voor een onwettig of vaderloos kind? Was hij de zoon van een rabbijn? Was zijn naam een ​​kwade parodie op de ware Zoon van de Vader?

Sommige kerkvaders merkten op dat in vroege manuscripten de voornaam van Barabbas werd geïdentificeerd als Jezus. Als dat zo is, is zijn naam mogelijk verwijderd door christelijke kopiisten die niet bereid waren een moordenaar te eren met dezelfde naam als de Verlosser van de wereld (bron: Adam Clarke).

Aangezien er twee Jezus's terecht stonden, identificeert Pilatus de rebel door te verwijzen naar zijn achternaam. Dus een manier om zijn woorden in Mattheüs 27:17 te lezen zou zijn; "Wilt u dat ik Jezus vrijlaat die Barabbas wordt genoemd, of Jezus die Christus wordt genoemd?"


Markus 15:8

De menigte liep naar hem toe en begon hem te vragen te doen wat hij voor hen gewend was te doen.

Zoals hij gewend was; zie je wel binnenkomst voor Marcus 15:6.


Markus 15:9

Pilatus antwoordde hun en zei: "Wilt u dat ik de koning van de Joden voor u vrijlaat?"

(a) Pilatus antwoordde hen. In filmbeelden wordt Pilatus vaak afgeschilderd als afzijdig van de ziedende Joodse menigte. Maar Pilatus was bang voor de woedende menigte (Johannes 19:8). De overpriesters zeiden dat als Pilatus Jezus vrijliet, hij geen vriend van Caesar was (Johannes 19:12). Dit was Pilatus' zwakte. Als een carrièreman, verantwoording verschuldigd aan een bureaucratie die weinig tolerantie had voor chaos en wanorde, kon Pilatus het zich niet veroorloven om aan de verkeerde kant van Caesar te staan.

(b) De koning van de Joden. Pilatus probeerde de dreiging van Jezus te verminderen door hem te geselen en hem voor te stellen als een gebroken slachtoffer van marteling. "Zie, de man" (Johannes 19:5). Toen dat plan mislukte, omarmde hij ironisch genoeg de beschuldiging van de Joden. "Ziet uw Koning!" (Johannes 19:14).


Markus 15:10

Want hij wist dat de overpriesters Hem uit afgunst hadden overgeleverd.

Jaloezie lijkt een te zacht woord om de bittere jaloezie van het Sanhedrin te beschrijven. De religieuze leiders voelden zich bedreigd door Jezus. Zijn boodschap van liefde en de vrije gunst van een Vader die verloren verlorenen vergeeft, daagden hun systeem van op angst gebaseerde controle uit. Hun macht kwam voort uit intimidatie en de dreiging van straf, maar Jezus maakte mensen vrij. Om de mensen de baas te blijven, moest Jezus worden tegengehouden.

Verder lezen: “10 manieren waarop religie slecht voor je is. '


Markus 15:11

Maar de overpriesters bewogen de menigte om hem te vragen om in plaats daarvan Barabbas vrij te laten.

Beroerde de menigte. Hoe hebben de hogepriesters een menigte religieuze joden zover gekregen om te schreeuwen om de vrijlating van een beruchte crimineel? Ze deden het door Jezus af te schilderen als een godslasteraar (zie binnenkomst voor Johannes 19:7).


Marcus 15:12-13

Pilatus antwoordde weer en zei tegen hen: "Wat moet ik dan doen met Hem die jullie de koning van de Joden noemen?" Ze riepen terug: "Kruisig Hem!"

Kruis Hem! Dezelfde stad die zondag "Hosanna" riep, riep "Kruisig hem!" op vrijdag. Maar we kunnen de mensen niet kwalijk nemen dat ze wispelturig zijn. Het waren hun leiders die hen overhaalden om van toon te veranderen.


Markus 15:14

Maar Pilatus zei tegen hen: "Waarom, wat voor kwaad heeft Hij gedaan?" Maar ze riepen des te meer: ​​"Kruisig Hem!"

(a) Welk kwaad heeft Hij gedaan? Keer op keer vroeg Pilatus om bewijs van een misdaad en keer op keer oordeelde hij dat Jezus onschuldig was aan alle aanklachten (Lukas 23:22). Volgens alle regels van bewijs en een eerlijk proces moet Jezus worden vrijgelaten.

(b) Maar ze schreeuwden des te meer. Religieuze fanatici laten zich niet gemakkelijk afschrikken. Hun list om Jezus af te schilderen als een bedreiging voor Rome was op niets uitgelopen, maar Kajafas en de overpriesters wilden niet opgeven. 'Als we Pilatus er niet van kunnen overtuigen dat Jezus een bedreiging vormt voor de stabiliteit, moeten we hem dat laten zien. Steek de maffia aan!”


Markus 15:15

Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas voor hen vrij, en nadat hij Jezus had laten geselen, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.

(a) De menigte tevreden willen stellen. De stemming van de menigte sloeg om en Pilatus werd gealarmeerd (Johannes 19:8). Elke keer dat Pilatus met Jezus sprak, besloot hij hem te bevrijden. Maar toen hij terugkeerde naar de ketel van de binnenplaats, verflauwde zijn vastberadenheid onder de demonische intimidatie die uitging van de menigte. Uiteindelijk bezweek hij.

(b) Barabbas; zie je wel binnenkomst voor Matth. 27:16.

(c) Gegeseld. Jezus kreeg op deze dag drie zware klappen: (1) hij werd geslagen terwijl hij in hechtenis zat en wachtte op zijn proces voor het Sanhedrin (Lucas 22:63), (2) hij werd geslagen na zijn proces (Matt. 26:67, Marcus 14: 65), en (3) hij werd gegeseld en geslagen door de Romeinse soldaten in het Praetorium (Marcus 15:19). De derde pak slaag was misschien wel de ergste, want niet iedereen overleefde de wrede Romeinse plaag.


Markus 15:16

De soldaten namen Hem mee naar het paleis (dat wil zeggen, het Praetorium), en ze riepen het hele Romeinse cohort bijeen.

(a) het pretorium was de hal of residentie van de gouverneur toen hij Jeruzalem bezocht. Soms vertaald als paleis, zou deze residentie deel kunnen uitmaken van het enorme paleis van Herodes de Grote of het kan een deel zijn geweest van het fort of de toren van Antonia waar de Romeinse soldaten waren gebarricadeerd. Gezien de nabije aanwezigheid van het Romeinse cohort (Matt. 27:27), was het waarschijnlijk de laatste.

(b) Het hele Romeinse cohort. Een Romeins cohort is een tiende van een legioen, of ongeveer 500 soldaten.


Markus 15:17

Ze kleedden Hem in purper, en nadat ze een doornenkroon hadden gedraaid, zetten ze die op Hem;

(a) Purper was the color of royalty. The robe may have come from Pilate’s wardrobe or it could have been the elegant robe with which Herod dressed Jesus (Luke 23:11). Jesus had been mocked by Herod and his soldiers, and the Roman soldiers continued this mockery.

(b) Een krans of doornenkroon werd op zijn hoofd gezet en een rietachtige scepter in zijn hand om degene die beweerde koning te zijn belachelijk te maken.


Markus 15:25

Het was het derde uur dat ze Hem kruisigden.

Het derde uur. In de Joodse berekening betekent dit het derde uur na zonsopgang. Dus Jezus werd halverwege de ochtend gekruisigd. Johannes vermeldt echter dat Jezus in het zesde uur of de middag werd veroordeeld (Johannes 19:14). Voor degenen onder ons die gewend zijn om tijd in uren en minuten te meten, kan deze schijnbare discrepantie leiden tot allerlei soorten chronologische gymnastiek. De meest plausibele conclusie is echter dat Jezus ergens halverwege en laat in de ochtend werd gekruisigd. Verder lezen: “Goede Vrijdag Tijdlijn. '


Markus 15:26

De inscriptie van de aanklacht tegen Hem luidde: "DE KONING DER JODEN."

Het was de gewoonte om de aanklacht schriftelijk op de kruisen van veroordeelde misdadigers te plaatsen. Dit bericht, dat in drie talen verscheen (Johannes 19:20), irriteerde leden van het Sanhedrin (Johannes 19:21).


Markus 15:31

Op dezelfde manier bespotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden, Hem onder elkaar en zeiden: “Hij heeft anderen gered; Hij kan zichzelf niet redden.

De overpriesters. Sommige leden van de regeringsraad, die Jezus in de vroege uurtjes ter dood hadden veroordeeld, volgden hem naar het kruis om hem in zijn lijden te bespotten.


Markus 15:32

"Laat deze Christus, de Koning van Israël, nu van het kruis afkomen, zodat wij het kunnen zien en geloven!" Degenen die met Hem gekruisigd waren, beledigden Hem ook.

(a) De koning van Israël. Het woord koning betekende verschillende dingen voor verschillende mensen. Voor de religieuze leiders was het synoniem met Christus of Messias. Voor Pilatus en de politieke autoriteiten betekende dit dat hij een potentiële bedreiging voor Rome was.

(b) We mogen zien en geloven. De hogepriesters zeiden dat als Jezus van het kruis zou komen, ze in hem zouden geloven. Het was een grap, maar een profetische. Nadat Jezus uit de dood was opgestaan, stelden een groot aantal priesters hun geloof in hem (Handelingen 6:7). Jezus heeft altijd het laatste woord.


Markus 15:33

Toen het zesde uur kwam, viel de duisternis over het hele land tot het negende uur.

(a) Het zesde uur. Vanaf het ochtendgloren gemeten is het zesde uur twaalf uur 's middags. Duisternis bedekte het land van de middag tot de middag, toen Jezus stierf. De duisternis viel omdat de zon verduisterd was (Lukas 23:45).

(b) De duisternis viel; zie je wel binnenkomst voor Matth. 27:45.

(c) Het hele land. Geleerden debatteren of dit Judea of ​​de hele aarde betekent. Het zou het laatste kunnen zijn. De God die Egypte drie dagen met duisternis bedekte (Ex. 10:22), zou geen moeite hebben om de aarde drie uur lang te beschaduwen.


Markus 15:38

En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden in tweeën.

Thij sluier van de tempel was een tien centimeter dik gordijn dat het heilige der heiligen scheidde van het binnenste allerheiligste in de tempel (Ex. 26:33). De sluier werd eenmaal per jaar op de Grote Verzoendag opengedaan om de hogepriester toe te staan ​​binnen te gaan (Hebr. 9:7). Het bovennatuurlijke scheuren van de sluier dat samenviel met de dood van Jezus betekende dat de weg naar God voorgoed was geopend.


Mark 15:39

When the centurion, who was standing right in front of Him, saw the way He breathed His last, he said, “Truly this man was the Son of God!”

The Son of God. The centurion was among a select group of people who recognized that Jesus is the Son of God. Others who had this revelation include John the Baptist (John 1:34), Nathanael (John 1:49), and Martha (John 11:27). The angel Gabriel (Luke 1:35) and various demons also recognized that Jesus was the Son of God (Matt. 8:29, Mark 3:11, Luke 4:41). Jesus is the Christ (the anointed one), and the Lord (supreme above all), but ultimately Jesus is the Son of God. See binnenkomst for John 20:31.


Markus 15:40

Er waren ook enkele vrouwen die van een afstand toekeken, waaronder Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jacobus de Mindere en Joses, en Salome.

(a) Sommige vrouwen. Mattheüs vermeldt dat “vele vrouwen” aanwezig waren bij de kruisiging (Matt. 27:55). Ten minste vier van deze vrouwelijke getuigen worden in de evangeliën genoemd en drie van hen werden Maria genoemd. (Naast de twee Maria's die hier worden genoemd, vermeldt Johannes de aanwezigheid van Maria, de moeder van Jezus (Johannes 19:25).)

(b) Maria Magdalena; zie je wel binnenkomst for Luke 8:2.

(c) Mary the mother of James and Joseph was likely also the wife of Clopas (John 19:25). According to Catholic and Orthodox traditions, Clopas was the young brother of Jesus’ father Joseph. If so, Mary was Jesus’ aunt on his father’s side.

(d) James the Less. There are five men named James in the New Testament and two of them had brothers called Joses (or Joseph) and mothers called Mary. Jesus had brothers called James and Joses (Mark 6:3), but this James was probably his cousin. “The Less” was probably a nickname, as in Little James.

(e) Joses or Joseph. There were at least two men called Joses in the New Testament. This one was probably a cousin of Jesus; the other was a brother of Jesus (Mark 6:3).

(f) Salome was mogelijk de zus van Jezus' moeder Maria. Zo ja, dan was ze de tante van Jezus langs moeders kant (zie binnenkomst voor Matth. 27:56).


Markus 15:41

Toen Hij in Galilea was, volgden ze Hem en dienden Hem; en er waren veel andere vrouwen die met Hem meegingen naar Jeruzalem.


Markus 15:42

Toen het al avond was, omdat het de voorbereidingsdag was, dat wil zeggen de dag voor de sabbat,

(a) Voorbereidingsdag is vrijdag, de dag voor de sabbat. Goede Vrijdag was dubbel speciaal omdat het samenviel met het Pascha en voorafging aan het Feest van Ongezuurde Broden dat op de sabbat begon (zie binnenkomst voor Johannes 19:31).

(b) Sinds de sabbat begon bij zonsondergang, wilden de Joden graag dat de lichamen van de kruisen werden verwijderd (Johannes 19:31).


Markus 15:43

Jozef van Arimathea kwam, een vooraanstaand lid van de Raad, die zelf wachtte op het koninkrijk van God; en hij verzamelde moed en ging voor Pilatus naar binnen en vroeg om het lichaam van Jezus.

(a) Jozef van Arimatea was een afwijkend lid van het Sanhedrin dat niet had ingestemd met hun plan om Jezus te doden (Lucas 23:50-51).

(b) Moed verzameld. Het vergde ongelooflijke moed voor een geheime discipel van Jezus om Pilatus onder ogen te zien (Johannes 19:38). Een gouverneur die de executie van onschuldige mannen beval, zou niet aarzelen om zijn volgelingen te kruisigen.


Markus 15:44

Pilatus vroeg zich af of Hij tegen die tijd dood was, en terwijl hij de hoofdman over honderd bijeenriep, vroeg hij hem of Hij al dood was.

Pilatus vroeg zich af of Hij dood was. Pilatus' verbazing is begrijpelijk. Een kruisiging was bedoeld om een ​​langdurige en pijnlijke dood te veroorzaken. Degenen die aan kruisen hingen, konden meer dan een dag leven, maar Jezus stierf binnen enkele uren. Zijn dood was niet het directe gevolg van de kruisiging, maar het overgeven van zijn geest (Matt. 27:50). Niemand nam Jezus' leven van hem af (Johannes 10:18).


Markus 15:45

En dit van de centurio vaststellend, schonk hij het lichaam aan Jozef.

de centurio was er zeker van dat Jezus dood was omdat de soldaten zijn zijde hadden doorboord met een speer (Johannes 19:34).


Markus 15:46

Joseph kocht een linnen doek, nam Hem mee naar beneden, wikkelde Hem in het linnen doek en legde Hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen; en hij rolde een steen tegen de ingang van het graf.

De begrafenis van Jezus gebeurde in haast. Jezus' lichaam lag rond 15.00 uur nog steeds aan het kruis (Matt. 27:46), maar gewikkeld en in het graf voor zonsondergang om 19.00 uur.


Markus 15:47

Maria Magdalena en Maria de moeder van Joses keken toe om te zien waar Hij lag.

(a) Maria Magdalena; zie je wel binnenkomst for Luke 8:2.

(b) Mary the mother of Joses was also the mother of James (see binnenkomst for Mark 15:40).

(c) To see. The women saw where Jesus was buried, but as it was late in the day and close to the Sabbath, they did not have time to anoint the body. Their plan was to return immediately after the Sabbath.


The Grace Commentary is een werk in uitvoering en er wordt regelmatig nieuwe inhoud toegevoegd. Meld u hieronder aan voor incidentele updates. Heb je iets te zeggen? Gebruik a.u.b. deterugkoppelingbladzijde. Gebruik het onderstaande reactieformulier om typefouten of verbroken links op deze pagina te melden.

Laat een antwoord achter