Johannes 1


Johannes 1:1

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

(a) Het woord of God is the way by which God makes himself and his will known (1 Sam. 3:21). God’s word is powerful, creative and sustains all things. His word is the means by which the universe came into existence (Gen. 1:3). His word gives life to the dead (Eze. 37:4). His word is a lamp that guides us in the path of life (Ps. 119:105). God’s word always comes to pass (Is. 55:11).

(b) Het Woord was God. The primary way God reveals himself is through his Son. Jesus is the Word of God made flesh (John 1:14, Rev. 19:13), and the exact radiance or representation of God the Father (Heb. 1:3).

Zie je wel binnenkomst voor het Woord van God.


Johannes 1:4

In Hem was leven, en het leven was het licht van de mensen.

(a) Leven. Two kinds of life are described in the Bible; the psuche- or soul life we inherited from Adam and the zoe- or spirit life that comes from God (John 5:26). It’s the second kind of life that is described here. See binnenkomst voor Nieuw Leven.

(b) Het licht van mannen. Het gevallen ras van Adam leeft in de vallei van de schaduw des doods. In deze donkere vallei komt Jezus met de heldere en stralende openbaring dat God ons een nieuw leven biedt.


Johannes 1:9

Er was het ware Licht dat, dat in de wereld komt, ieder mens verlicht.

Het ware licht and the Light of Life and the Light of the world and the Light of men are all names for Jesus (John 1:4, 8:12, 9:5). Jesus is the Light of the World. See binnenkomst for John 9:5.


Johannes 1:11

Hij kwam tot de Zijnen, en degenen die van Hem waren, ontvingen Hem niet.

Hem ontvangen. Hem ontvangen is in hem geloven.

In the New Testament, there are more than 200 imperative statements linked with faith. Some of these statements exhort us to: receive Jesus (John 5:43), receive the message of Jesus (John 17:8), obey or heed the message or good news of Jesus (John 17:6) and turn to God in repentance (Acts 26:20).

Other scriptures encourage us to accept the word (Mark 4:20), confess Jesus as Lord (Rom. 10:9), call on the name of the Lord (Act 2:21), eat the bread of life (John 6:50-51), be reconciled to God (2 Cor. 5:20), submit to God’s righteousness (Rom. 10:3), and be born again (John 3:3, 7). But the one imperative that appears far more than any other, is the instruction to believe. We are to geloven in Jezus (zie binnenkomst voor Johannes 3:16).


Johannes 1:12

Maar zovelen als Hem aannamen, hun gaf Hij het recht om kinderen van God te worden, zelfs aan degenen die in Zijn naam geloven,

(a) Hem ontvangen. Hem door geloof ontvangen is in zijn naam geloven (zie vorig vers).

(b) Kinderen van God. Although God is the Father of all (Acts 17:29, 1 Cor. 8:6, Eph. 3:15), the phrase “children of God” usually refers to believers. See binnenkomst voor kinderen van God.


Johannes 1:13

die geboren zijn, niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een mens, maar uit God.

(a) Geboren, niet uit bloed noch uit de wil van het vlees. De kinderen van God zijn door God verwekt en niet uit natuurlijke afstamming geboren.

(b) Geboren … uit God. Uit God geboren worden is uit de Geest geboren worden of opnieuw geboren worden. Zie je wel binnenkomst for John 3:3.


Johannes 1:14

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en we zagen Zijn heerlijkheid, heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.

(a) Het Woord is vlees geworden. The primary way God reveals himself is through his Son. Jesus is the embodiment of the Father’s will (Rev. 19:13), and the exact representation of his being (Heb. 1:3).

Zie je wel binnenkomst voor het Woord van God.

(b) We saw his glory. The majesty, splendor, and beauty of the Father is revealed in the Son (Heb. 1:3).

(c) De vader; zie je wel binnenkomst for John 4:21.

(d) Full of grace and truth. See binnenkomst for John 1:17.


Johannes 1:16

Want van Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en genade op genade.

(a) Zijn volheid. Zeggen dat God vol genade is, is hetzelfde als zeggen dat de oceaan vol golven is.

(b) Genade op genade betekent dat God je kan zegenen met golf na golf van genade en nooit opraakt. Zie je wel binnenkomst voor de genade van God.


Johannes 1:17

For the Law was given through Moses; grace and truth were realized through Jesus Christ.

(a) The Law given through Moses points to our need for the grace that comes through Jesus (Gal. 3:24).

(b) Moses. The first recorded act of Moses is he killed a man (Ex. 2:11–12). The ministry of Moses, which is represented by the law, is associated with death (2 Cor. 3:6–7). The law ministers death, but Jesus gives life (John 10:10).

(c) Grace and truth are inseparable. Grace and law are different, but grace and truth are one and the same thing. Living under grace can be contrasted with living under law (Rom. 6:14–15), but only when you are in the grace of God are you walking in truth.

In Christ, we find the perfect and harmonious expression of God’s grace and truth. If you would preach the truth, preach grace. When you are preaching grace, you are preaching the truth, and the truth is that God sits on a throne of grace, not a throne of law (Heb. 4:16). Alternatively, if you preach the law, you are not preaching the gospel truth. You are preaching Moses instead of Jesus.

(d) Genade. The grace of God is embodied in Jesus Christ (1 Cor. 1:4). The gospel of grace is synonymous with the gospel of Jesus. There is no difference.

(e) Truth is defined in Christ. Jesus is the definition and personification of Truth (see binnenkomst for John 14:6).


Johannes 1:18

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren God die aan de boezem van de Vader is, heeft Hij Hem verklaard.

(a) De vader; zie je wel binnenkomst for John 4:21.

(b) Hij heeft hem uitgelegd. Jesus is God explaining himself to the human race (Heb. 1:2-3).


Johannes 1:19

Dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en Levieten uit Jeruzalem naar hem stuurden om hem te vragen: "Wie bent u?"

Johannes de Doper; zie je wel binnenkomst for Mark 1:4.


John 1:21

They asked him, “What then? Are you Elijah?” And he said, “I am not.” “Are you the Prophet?” And he answered, “No.”

The Prophet. The Jews revered Moses, but Moses said that the Lord would send another prophet that they should listen to (Deu. 18:15). That Prophet was Jesus (John 6:14, Acts 3:22, 7:37).


Johannes 1:25

Ze vroegen hem en zeiden tegen hem: "Waarom doopt u dan, als u niet de Christus bent, noch Elia, noch de profeet?"

Although ceremonial washing was practiced by the Jews under the old covenant, John’s style of water baptism was considered strange by the Pharisees and they refused to participate (Luke 7:30). They did not understand its prophetic significance. See binnenkomst for Mark 1:8.


Johannes 1:26

Johannes antwoordde hun en zei: "Ik doop in water, maar onder jullie staat Iemand die jullie niet kennen.

Dopen. Het oorspronkelijke woord impliceert totale onderdompeling. Zie je wel binnenkomst voor de doop.


Johannes 1:28

Deze dingen vonden plaats in Bethanië, aan de overzijde van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was.

Bethanië voorbij de Jordaan should not be confused with the Bethany of Martha and Mary which was near Jerusalem. Bethany beyond the Jordan was also known as Bethabara, and when Jesus’ life was threatened in Jerusalem, he went there (John 10:40).


Johannes 1:29

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en zei: "Zie, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt!

(a) Het Lam van God. Jesus is the sacrificial Lamb of God (John 1:36, Acts 8:32, 1 Pet. 1:19, Rev. 5:6).

John was the greatest of the old covenant prophets and he had an old covenant understanding of Christ’s ministry. Just as lambs were brought as sin offerings, trespass offerings, and sacrifices for the Days of Atonement and Passover, Jesus is the Lamb of God who bears all our sin. “Like a lamb that is led to slaughter, and like a sheep that is silent before its shearers, so he did not open his mouth…. he himself bore the sin of many” (Is. 53:7, 12).

Alleen een Lam van God kan de zonden van de wereld dragen. Een zoon van Adam kon onze zonden niet dragen, maar een Zoon van God wel.

Zie vermelding voor maagdelijke geboorte.

(b) De zonde van de wereld! On the cross, the Lamb of God took away the sins of the world (Heb. 7:27). The startling announcement of the gospel is that God holds nothing against you, and that all may freely come to his throne of grace to receive grace. See binnenkomst for 1 John 2:2.


John 1:31

“I did not recognize Him, but so that He might be manifested to Israel, I came baptizing in water.”

Baptizing in water. The original word implies total immersion. See binnenkomst voor de doop.


Johannes 1:33

“Ik herkende Hem niet, maar Hij die mij zond om in water te dopen, zei tegen mij: 'Hij op wie u de Geest ziet neerdalen en op Hem blijven, deze is Degene die doopt in de Heilige Geest.'

(a) Doop... doopt. Het oorspronkelijke woord impliceert totale onderdompeling. Zie je wel binnenkomst voor de doop.

(b) Water... Heilige Geest; Johannes' waterdoop was een profetische voorbode van de doop met de Heilige Geest. Zie je wel binnenkomst for Mark 1:8.


John 1:34

“I myself have seen, and have testified that this is the Son of God.”

The Son of God. John the Baptist was the first person to recognize that Jesus is God’s Son. Jesus is the Christ (the anointed one), and the Lord (supreme above all), but ultimately Jesus is the Son of God. See binnenkomst for John 20:31.


John 1:42

He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, “You are Simon the son of John; you shall be called Cephas” (which is translated Peter).

(a) Simon was a common Biblical name. Since there were two disciples named Simon, they were distinguished as Simon the son of John or Simon Peter and Simon the zealot (Matt. 10:4). In addition, the New Testament names seven other Simons including Simon the step-brother of Jesus (Matt. 13:55), Simon the leper (Matt. 26:6), Simon of Cyrene (Matt. 27:32), Simon the Pharisee (Luke 7:36–40), Simon, the father of Judas Iscariot (John 13:2), Simon the sorcerer (Acts 8:9), and Simon the tanner (Acts 10:6).

(b) The son of John or Jonah, see Matt. 16:17.


Johannes 1:46

Nathanaël zei tegen hem: "Kan er iets goeds uit Nazareth komen?" Filippus zei tegen hem: "Kom eens kijken."

Enige goede zaak. In het Nieuwe Testament kan de uitdrukking "goede zaak" verwijzen naar Jezus zelf. Zie de binnenkomst for Heb. 10:1.


John 1:49

Nathanael answered Him, “Rabbi, You are the Son of God; You are the King of Israel.”

The Son of God. If John the Baptist was the first person to recognize that Jesus is God’s Son, Nathanael was probably the second. Jesus is the Christ (the anointed one), and the Lord (supreme above all), but ultimately Jesus is the Son of God. See binnenkomst for John 20:31.


The Grace Commentary is a work in progress with new content added regularly. Sign up for occasional updates below. Got a suggestion? Please use the terugkoppelingbladzijde. Gebruik het onderstaande reactieformulier om typefouten of verbroken links op deze pagina te melden.

Leave a Reply